Általános szerződési feltételek

A Besoulty nyújtotta élmény és közösség a Bagi Botond egyéni vállalkozó tevékenységének keretein belül valósul meg. 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bagi Botond (a továbbiakban: Szolgáltató́) által üzemeltetett www.besoulty.hu weboldalon bemutatott szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak.

Jelen ÁSZF célja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő̋ személy (a továbbiakban: Fogyasztó́) jogait és kötelezettségeit meghatározza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó́ igénybe vehet. 

Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Fogyasztó együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltató által felkínált Szolgáltatást a Jelentkezési Lap kitöltésével és aláírásával igénybe veszi.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap/Weboldal: a www.besoulty.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére, vásárlás lebonyolítására szolgál

Szerződés: Szolgáltató és Fogyasztó között a Fogyasztó általi egyedi ajánlat elfogadásával, a Jelentkezési Lap kitöltésével és aláírásával létrejövő szerződés, melynek alapját jelen ÁSZF biztosítja és annak elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Szolgáltatás/Program a Weboldalon szereplő, a Fogyasztó számára jelentkezésre nyitva álló program/utazás, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás/ Szolgáltató: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Jelentkezési Lap: Az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges űrlap, mely a Szolgáltatások specifikációit tartalmazza és kitöltésével, valamint aláírásával létrejön a Felek között a Szerződés.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)

– 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

– 472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.)

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A szolgáltató adatai

Cégnév: Bagi Botond egyéni vállalkozó

Székhely: 1172 Budapest, Kristály u. 10.

Weboldal: www.besoulty.hu

Képviselő̋: Bagi Botond

Telefonszám: +36 30 521 2134

E-mail cím: botondbagi@gmail.com
Általános tudnivalók / a szolgáltatás igénybevétele

A Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokra való jelentkezés a következőképpen lehetséges:

 • a „jelentkezés gomb” megnyomásával
 • a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel.

A jelentkezés során megadott adatok módosítására emailben, vagy „más válaszokat adok meg” opció választásával lehetséges.

Az adatok helyességért való felelősség a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Fogyasztóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

A Weboldalon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Fogyasztó minősül ajánlattevőnek. 

A Fogyasztó a Google Űrlap kitöltésével, illetve a jelentkezési szándékot jelző email elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató általi, jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – szerződéskötési és fizetési kötelezettséget von maga után. A Fogyasztót az ajánlata 3 munkanap időtartamban köti. Amennyiben a Fogyasztó ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 3 munkanapon belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A jelentkezés önmagában nem eredményezi a Szerződés létrejöttét, ahhoz a Jelentkezési lap kitöltése és aláírása szükséges.

A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevételére az egyedi ajánlat/ jelentkezési lap aláírását követően, valamint a mindenkor Szolgáltatás ellenértékének igazolt teljes megfizetését követően jogosult.

Fizetési feltételek

A Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokra való jelentkezés a következőképpen lehetséges:

 • a „jelentkezés gomb” megnyomásával és ezt követően egy Google Űrlap kitöltésével,
 • a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel.

A jelentkezés során megadott adatok módosítására emailben, vagy „más válaszokat adok meg” opció választásával lehetséges.

Az adatok helyességért való felelősség a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Fogyasztóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

A Weboldalon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Fogyasztó minősül ajánlattevőnek. 

A Fogyasztó a Google Űrlap kitöltésével, illetve a jelentkezési szándékot jelző email elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató általi, jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – szerződéskötési és fizetési kötelezettséget von maga után. A Fogyasztót az ajánlata 3 munkanap időtartamban köti. Amennyiben a Fogyasztó ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 3 munkanapon belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A jelentkezés önmagában nem eredményezi a Szerződés létrejöttét, ahhoz a Jelentkezési lap kitöltése és aláírása szükséges.

A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevételére az egyedi ajánlat/ jelentkezési lap aláírását követően, valamint a mindenkor Szolgáltatás ellenértékének igazolt teljes megfizetését követően jogosult.

 

Árakra, számlázásra vonatkozó rendelkezések

 

E-számlázás

a Vállalkozás a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Árak

A szolgáltatások mindenkor érvényes árai az adott Szolgáltatás leírásában találhatóak. Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Olyan Szolgáltatások esetén, ahol a Programok külföldön valósulnak meg, a kiegészítő/ kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azok ellenértékét a forinttól eltérő pénznemben határozza meg, az adott pénznem feltüntetése mellett.

Az árak tájékoztató jellegűek. A tényleges árakat mindig az egyedi szerződéses ajánlat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetén az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Eljárás hibás ár esetén

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő igénybevételének lehetőségét, mely információ birtokában a Fogyasztó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az adott Program leírásban minimum létszámot jelölt meg és ez a létszám nem teljesül, az utazáshoz tervezett legkisebb utaslétszám hiányában 

 •  húsz nappal a Szolgáltatás megkezdése előtt a hat napnál hosszabb táborok esetén,
 • hét nappal a Szolgáltatás megkezdése előtt kettő és hat nap közötti időtartamú táborok esetén,
 • 48 órával a Szolgáltatás megkezdése előtt kettő napnál rövidebb időtartamú táborok esetén.

Amennyiben a Szolgáltatást vis maior esemény, így különösen háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. Ilyen esetekben mindkét fél a tőle elvárható módon enyhíteni köteles az extra költségeket. Az ilyen okokból bekövetkezett változásokért a Szolgáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat arányosan visszafizeti a felmerült költségek levonása után.

A Szolgáltató a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve természeti vagy politikai okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

Amennyiben csatolt szolgáltatások körében közös szállás is szerepel, a részletes programleírásban feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a kategórián belüli szállásváltoztatásra. 

Az esetleges csatolt szolgáltatások minőségéért (szállás, étkezés) a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de azokat mindig a lehető legnagyobb körültekintéssel és elvárható gondosággal választja meg. A Fogyasztónak az egyedi Szerződés megkötéséig lehetősége van a csatolt szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit jelezni a Szolgáltató felé. A Szerződés létrejöttét követően jelzett egyedi igényekkel teljesítéséből -ha és amennyiben a Szolgáltató vállalja és képes azokat teljesíteni –  eredő esetleges többletköltségek a Fogyasztót terhelik.

A Szolgáltató kizárólag a weboldalon előzetesen felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a weboldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Fogyasztó azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

 

A Fogyasztó jogai és kötelezettségei a Szolgáltatás/ Program igénybevétele során

A Szolgáltatás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a 5. pontban meghatározottak szerint.

A Fogyasztó és a Szolgáltató a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a Felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, – különös tekintettel a Fogyasztó telefon/email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. 

Ha az Program ideje alatt a Fogyasztó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat/programokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt. 

A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést a 9. pontban meghatározott szabályok alapján.

A Fogyasztó a Programon való részvétel jogát a Szolgáltatást kezdetét megelőzően jogosult olyan harmadik személy(ek) részére engedményezni, aki(k) megfelel(nek) a Fogyasztóval kötött egyedi szerződéseben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről a Fogyasztó haladéktalanul köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

A Fogyasztó az utazás teljes időtartama alatt maga felel testi és anyagi biztonságáért, saját felelősségre vesz részt minden a csomagban kínált programon, mind a sporttevékenységeken, mind a csoportos közúti közlekedésben. Bármilyen a Szolgáltató által nyújtott tevékenység alatt elszenvedett esetleges káresetért, balesetért a  Szolgáltatót Fogyasztó felé felelősség nem terheli.

 

Lemondási feltételek

A Fogyasztó a Szolgáltatásól a szolgáltatás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás a Szolgáltatóhoz igazoltható módon megérkezik.

Az időpont módosítás lemondásnak számít.

Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést és ekkor a teljes megfizetett összeg visszajár, de csak abban az esetben, ha a Szolgáltatás bármely lényeges eleme megváltozott. 

Ha a Fogyasztó a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a Szolgáltatónak kifizetni a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:  

az utazást megelőző 31. napig történő elállás esetén az addig befizetett összeg  50%-a, 30-8. nap között 80%-a, 7 napon belül 100%-a.

A szerződés nyelve és formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó a Szolgáltatással és/vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, észrevételeit az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Képviselő̋: Bagi Botond

Telefonszám: +36 30 521 2134

E-mail cím: botondbagi@gmail.com

Posta cím: 1172, Budapest, Kristály u. 10.

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles a lehetőségekhez képest azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. 

Ha Ön panaszt kíván tenni az interneten vásárolt termékkel kapcsolatban, de nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

Szjt 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bagi Botond 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF rendelkezései a Fogyasztóra mindenkor az egyedi Szerződés időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. 

Szolgáltató́ bármikor jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.. 

Hatályos: 2021. május 15. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.